Kouvolan Ratsastajat Ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua Kouvolan seudulla, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa sekä tietoutta ja osaamista hevosen hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen sille tai sen jäsenille.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

·         järjestää kilpailuja, koulutuksia ja muita hevosurheiluun liittyviä tilaisuuksia,

·         hankkia tarvittavia välineitä, ja

·         kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:hyn ja muhin liikuntajärjestöihin.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa kioskikauppaa, joihin tarvittaessa hankitaan asianmukainen lupa. Yhdistys voi omistaa ja/tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä harjoittaa vuokraustoimintaa niillä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole saavuttanut täysi-ikäisyyttä, voidaan ottaa seuran juniorijäseneksi.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Yhdistyksen kokous voi sen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan heti.

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1.    on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eikä oikaisua ole tapahtunut kyseisen kalenterivuoden aikana,

2.    ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja,

3.    on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai

4.    on muutoin huomattavasti laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen kokous päättää varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle.

 

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

 

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniorijäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan-/tilintarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen jäsenten kulukorvaus.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

10. Valitaan hallitukseen neljä jäsentä erovuoristen tilalle kahdeksi toimintavuodeksi.

11. Valitaan yksi toiminnan-/tilintarkastaja ja varatoiminnan-/tilintarkastaja.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kahta viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

 

10. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-8 kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Erovuoroiset valitaan ensimmäisenä vuonna arpomalla. Hallituksen erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11. Yhdistyksen tilikausi sekä toiminnan- ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnan/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.